Įsakymas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARGŽDŲ LIGONINĖS VYRIAUSIOSIOS GYDYTOJOS ĮSAKYMAS

DĖL ELGESIO KODEKSO TVIRTINIMO
2014 m. sausio mėn. 10 d. Nr. 2

Gargždai

1. T v i r t i n u elgesio kodeksą (pridedamas).
2. N u s t a t a u, kad šis kodeksas įsigalioja nuo 2014-01-10.
3. N u r o d a u visiems ligoninės darbuotojams susipažinti su elgesio kodeksu pasirašytinai.
4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu vyriausiosios gydytojos pavaduotojai medicinai Virginai Ruškienei.

Vyriausioji gydytoja
Alma Grikšienė